RAPORTUL OADO PE ANUL 2013 – INSTITUŢIA PREFECTULUI ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI

Întreaga activitate desfăşurată şi obiectivele generale ce revin Instituţiei Prefectului, sunt cele statuate de prevederile Constituţiei României şi conforme Legii nr. 340/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a alte acte normative care prevăd atribuţii în sarcina prefectului.
Dacă domeniile de acţiune şi atribuţiile Instituţiei Prefectului sunt stipulate printr-o legislaţie unitară, la nivel de judeţe s-a acţionat în funcţie de problematica şi necesităţile locale, aşa cum rezultă din materialele înaintate la O.A.D.O. de către Prefecturile judeţene.
În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate de Instituţia Prefectului la nivel de ţară, pe tot parcursul anului s-a urmărit asigurarea transparenţei actului de conducere, dar şi schimbarea de atitudine cu privire la responsabilitatţile şi obligaţiile pe care le presupune ocuparea unei funcţii publice, precum şi perfecţionarea modalităţilor de gestionare şi comunicare a informaţiilor, în scopul creşterii gradului de cunoaştere a serviciilor publice oferite.
O altă constatare cu caracter general se referă la faptul că toate Prefecturile, în derularea activităţilor desfăşurate în anul 2013, au colaborat cu structurile judeţene ale M.A.I., Jandarmeriei, Ministerului Justiţiei, Inspectoratului Şcolar, Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, cu alte instituţii şi servicii publice judeţene, precum şi cu organizaţii neguvernamentale.
Pentru buna derulare a tuturor activităţilor, prefecturile au acordat atenţia necesară îmbunătăţirii managementului în instituţiile şi autorităţile publice judeţene, crearea unui cadru al dialogului şi schimburilor de experienţe pentru modernizarea şi eficientizarea administraţiei, dar şi pentru diseminarea cunoştinţelor către instituţiile publice, mediul de afaceri şi societatea civilă, obiectivele de strategie ale instituţiei în anul 2013 constând în :
-garantarea aplicrării şi respectării Constituţiei şi actelor normative;
-îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale la nivel judeţean ;
– sprijinirea dezvoltării relaţiilor cu societatea civilă ;
– eficientizarea acţiunilor referitoare la calitatea de ordonator de credite;
– sprijinirea măsurilor privind transparenţa, dezvoltarea capacităţii administrative şi reforma instituţiilor publice.
Activităţile desfăşurate de Instituţia Prefectului în anul 2013 pe linia drepturilor omului, au fost orientate pe următoarele direcţii :
Promovarea egalităţii de şanse şi drepturilor femeii, sens în care s-a urmărit includerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminărilor pe criteriu de sex. De asemenea, adoptarea şi aplicarea măsurilor pentru promovarea principiului egalităţii de şanse şi de tratamente între femei şi bărbaţi, în toate sferele vieţii publice. În acest scop a existat o conlucrare cu instituţiile de stat, confederaţii sindicale, patronate, precum şi organizaţii nonguvernamentale, pentru încurajarea participării echilibrate a femeielor şi bărbaţilor în toate sferele de activitate, urmărindu-se permanent eliminarea inegalităţilor în domeniu. Concomitent, s-au organizat campanii de informare cu privire la legislaţia instituţiei pe linia antidiscriminării şi egalităţii de şanse, precum şi campanii de informare şi mediatizare.
Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi a traficului de persoane, care s-au desfăşurat pe tot parcursul anului, prin campanii de informare şi mediatizare în primării, servicii de asistenţă socială, şcoli, cu sprijinul reprezentanţilor instituţiilor care sunt abilitate să intervină în prevenirea şi stoparea acestor fenomene, fiind distribuite materiale informative în rândul populaţiei, în special cu privire la modul de sesizare a unor astfel de situaţii. În acest scop s-au organizat diferite campanii şi proiecte de prevenire, educaţionale, de consiliere psihologică individuală sau de grup etc.
În soluţionarea unor astfel de cazuri s-a colaborat cu reprezentanţii Serviciilor Publice de Asistenţă Socială locale, precum şi cu alte instituţii abilitate : Poliţia, Inspectoratul Şcolar, cu unităţi spitaliceşti ori cabinete medicale individuale, instituţii ale Ministerului Justiţiei, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ş.a.
Pe linia protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi familiei s-a acţionat prin organizarea de întâlniri în şcoli şi cu asociaţiile de locatari, distribuirea de pliante şi broşuri, precum şi mediatizarea prin interviuri şi comunicate de presă. Activităţile pe această linie sunt deosebit de complexe, cu o multitudine de problematici, care implică o colaborare permanentă cu toate instituţiile şi serviciile locale şi anume : protecţia mamei şi copilului, monitorizarea copiilor abandonaţi/pierduţi, evidenţe stricte privind copiii cu deficienţe, cu tulburări de comportament ori abuzaţi, prevenirea delincvenţei juvenile, protecţie sociale pentru familiile nevoiaşe sau monoparentale..
Activităţi pe linia minorităţilor naţionale. În cadrul Insti-tuţiei Prefectului în acest domeniu au fost soluţionate problemele specifice legate de învăţământul în limba maternă, realizându-se o bază de date cu minorităţile naţionale, răspândirea lor pe localităţi, şcoli şi clase, caracteristic fiecărui judeţ în parte, precum şi o evidenţă referitoare la repatrierea unor cetăţeni români, inclusiv a celor de etnie romă.
În fiecare judeţ s-a analizat modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică.
De asemenea, a existat preocupare pentru organizarea, coordonarea şi planificarea activităţilor în vederea îndeplinirii obiectivelor şi sarcinilor din planul general de măsuri pentru aplicarea strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu accent pe incluziunea socială a acestei etnii. În acest sens, unele judeţe au analizat posibilitatea ca la nivelul primăriilor să fie angajat expert local, mediator sanitar, mediator şcolar şi cadre didactice rome pentru predarea limbii romanii.
Periodic a fost monitorizat modul de aplicare a programelor şi strategiilor guvernamentale, cum ar fi :
-Programul guvernamental “Lapte şi corn”.
-Monitorizarea asigurării protecţiei elevilor şi cadrelor didactice în unităţile de învăţământ.
-Programul de furnizare a produselor alimentare către persoanale defavorizate din România, finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (PEAD).
-Acordarea sprijinului financiar prin Schema Unică de Plată pe Suprafaţă.
Una din problemele cu caracter general este cea privitoare la cazuri de persoane aflate în ilegalitate, pentru care s-au făcut demersuri în vederea eliberării actelor de identitate.
In cadrul Instituţiei Prefectului se desfăşoară activităţi de eliberare a apostilelor, sens în care au fost asigurate condiţii optime în ce priveşte dotarea şi securizarea spaţiilor în care se desfăşoară această activitate. De asemenea, au fost luate măsuri privind garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamnetale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Prin activitatea de relaţii cu publicul s-a asigurat dreptul la petiţionare şi la audienţă al tuturor cetăţenilor, care s-au adresat ori s-au prezentat la sediile prefecturilor cu o multitudine de probleme: solicitări de ajutoare, de spaţii locative, de proprietate, litigii de muncă, taxe şi impozite, solicitări de locuri de muncă, înmatriculări de autovehicule, sesizări şi reclamaţii privind infracţiuni contra patrimoniului, tulburarea liniştii publice, dar şi reclamaţii privind încălcarea normelor legale de către salariaţi ai instituţiilor locale.
În cadrul activităţii de comunicare şi transparenţă, prefecturile au acordat atenţie deosebită procesului de comunicare cu mass-media, prin intermediul cărora s-a adus la cunoştinţa opiniei publice informaţiile curente privind activitatea desfăşurată. In acest scop, s-au organizat conferinţe de presă cu ocazia unor evenimente deosebite, simpozioane, seminarii sau acţiuni publice, s-au emis comunicate pentru presa scrisă locală şi s-a participat la o serie de emisiuni TV la posturile locale.
Atribuţiile ce revin Instituţiei Prefectului în gestionarea problemelor comunităţii sunt multe, variate şi deosebit de complexe. Obiectivele acestei instituţii, pe lângă cele enunţate mai sus, s-au referit şi la :
-organizarea activităţilor aparatului propriu al Instituţiei Pre- fectului ;
.desfăşurarea activităţii de control, cu accent pe respectarea legislaţiei, finalizată cu măsuri atunci când se constată abuzuri şi nedreptăţi, cum ar fi anularea ilegală a unor retrocedări de terenuri, păduri, proprietăţi locative etc. ;
-accesarea şi monitorizarea fondurilor europene prin diverse proiecte, unele finalizate, altele în fază de implementare ori evaluare;
-implicarea activă în dezvoltarea economico-socială a judeţului ;
-asigurarea managementului financiar al instituţiei prin respectarea politicilor fiscale şi bugetare prevăzute în Programul de guvernare şi a normelor privind contabilitatea instituţiilor publice, în vederea elaborării şi fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli, gestionarea eficientă a resurselor financiare, eficientizarea activităţii de achiziţii publice;
-atragerea surselor de finanţare externă prin programele structurale ale U.E. ;
-acţiuni pentru implementarea politicilor Uniunii Europene, prin mediatizarea angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de integrare în marea familie europeană, precum şi dinamizarea participării societăţii civile în acest scop ;
-promovarea imaginii României în spaţiul european;
-activităţi specifice cu privire la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

*

În cadrul monitorizării de către O.A.D.O. a activităţilor din societatea românească, referitor la Instituţia Prefectului se constată că, prin toate acţiunile şi demersurile întreprinse, s-a avut în atenţie permanent espectful faţă de fiinţa umană, promovarea şi apărarea drepturilor omului fundamentale, precum şi prevenirea încălcării acestora.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: